Verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van een overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

Offerte en overeenkomst

Een Offerte is 30 dagen geldig en prijzen zijn inclusief of exclusief BTW zoals vermeld op de offerte.

Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Een overeenkomst komt tot stand ...

 • na ondertekening van een offerte of bevestiging ervan via mail.
 • op het ogenblik dat Guns bv de werkzaamheden op verzoek van de klant heeft aangevat, indien er geen offerte werd aangeboden.

Elke verbintenis die Guns bv aangaat ten aanzien van de klant betreft een middelen- of inspanningsverbintenis.

Herroepingsrecht

U heeft het recht, deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder aangifte van beweegredenen te herroepen tenzij het gaat om een dringende interventie (zie verder).

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons via een op ondubbelzinnige wijze geformuleerde verklaring (bv. een brief of e-mail) over uw besluit, deze overeenkomst te herroepen, informeren.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag, waarop u of een door u benoemde derde, welke niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Om de herroepingstermijn in acht te nemen is het voldoende, de mededeling over het uitoefenen van uw herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen inclusief de kosten voor levering (met uitzondering van de extra kosten, die eruit ontstaan, dat u een andere leveringsvorm als de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering heeft gekozen) onmiddellijk en binnen maximaal veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is aangekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, het zij dan dat met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen. In geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen weer terug ontvangen.

U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval binnen maximaal 14 dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst informeert, naar ons terug te sturen of bij ons af te geven. De termijn geldt als in acht genomen, wanneer u de goederen voor afloop van de termijn van 14 dagen verstuurt.

Geen herroepingsrecht

De consument beschikt niet over het herroepingsrecht wanneer hij beroep doet op een slotenmaker met het oog op een dringende interventie. Wanneer in het kader van een dringende interventie andere goederen en/of vervangstukken worden geleverd of andere diensten worden verstrekt dan deze die noodzakelijk zijn voor de dringende herstelling, behoudt de consument hiervoor zijn herroepingsrecht.

Het herroepingsrecht geldt niet voor de consument, die op het tijdstip der afsluiting van het contract tot geen lidmaatschapsstaat van de Europese Unie horen en wier uitsluitende residentie en leveringsadres op het tijdstip van afsluiting van het contract buiten de Europese Unie liggen.

Levering en uitvoering

De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijn wordt enkel verstrekt ten titel van inlichting en is niet bindend. Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie van het contract of een vordering tot enige vergoeding welke dan ook.

Prijzen

Elk begonnen werkuur wordt aangerekend.

Alle overeengekomen prijzen zijn jaarlijks onderhevig aan prijswijzigingen.

Betalingsmodaliteiten

De facturen zijn contant betaalbaar te Turnhout, Otterstraat 92, op de maatschappelijke zetel en op rekeningnummer BE78 2300 3281 2086.

Bij gebreke van de betaling binnen de maand na factuurdatum, dient een intrest te worden betaald van 1,5% per maand en dit te rekenen vanaf factuurdatum. In dat geval zal tevens een forfaitaire vergoeding van 18% op het factuurbedrag dienen te worden betaald en dit zonder ingebrekestelling.

Facturen worden elektronisch aan de klant bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.

Betwistingen dienen binnen de 7 werkdagen na verzending van de factuur kenbaar gemaakt te worden per aangetekend schrijven. In het andere geval aanvaardt de klant onherroepelijk en integraal de factuur en de erin vermelde bedragen en geleverde diensten.

Rechten en plichten Guns bv

Guns bv heeft het recht om ...

In geval van wijziging in de toestand van de koper, door overlijden, onbevoegdheid, faling, protest, ontbinding, enz.; behoudt de verkoper zich het recht om de verkoop te vernietigen of een borg te eisen.

Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en deze vervolgens op haar website beschikbaar te stellen, waarbij Guns bv steeds aan de hand van een datum de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden zal aangeven.

Guns bv verplicht zich er toe ...

 • de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 • zich in te spannen om de overeenkomst uit te voeren binnen de vooropgestelde termijn.

Privacy policy

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Aansprakelijkheid

Guns bv kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten die voorkomen uit de slechte, onvolledige, onnauwkeurige of onregelmatige gegevens van de cliënten.

Guns bv is niet aansprakelijk voor ...

 • het niet kunnen uitvoeren van haar verbintenissen bij overmacht.
 • het later uitvoeren van haar verbintenissen dan voorzien.
 • de inhoud van de website.
 • schade (indirect of direct) waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald.

De klant vrijwaart Guns bv voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

De klant heeft in geen enkel geval recht op een financiële compensatie.

Eigendomsbepaling

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.

Klachten en geschillen

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.

Elke betwisting dient binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk via mail en aangetekend te worden meegedeeld. Na het verstrijken van deze periode worden alle protesten als niet bestaand beschouwd.

Online aankopen en levering

Indien u een zakelijke klant bent, gelieve eerst een profiel aan te vragen door te mailen naar  bestellingen@gunsbv.be.

Betalingswijzen

Momenteel kan u enkel goederen aankopen via overschrijving naar rekeningnummer BE78 2300 3281 2086.

Leveringstermijn

Wanneer wij de bevestiging van uw aankoop ontvangen in ons systeem zullen wij u op de hoogte brengen van de verwachte levertijd.

Levering

Wanneer wij uw betaling verwerkt hebben in ons systeem gaan wij over tot bestelling/verzending van de goederen.

Annulatie

Gelieve ons binnen 24 uur een mail te sturen na uw betaling. Hierna is het herroepingsrecht van toepassing.

Procedure

 1. Indien u een zakelijke klant bent, gelieve eerst een profiel aan te vragen door te mailen naar  bestellingen@gunsbv.be.
 2. U koopt aan in onze online shop en ontvangt een automatische mail met de gegevens van uw order.
 3. Wij sturen u zo snel als mogelijk een 2e mail met vermelding van de verwachte levertermijn van de goederen.
 4. U betaalt de goederen via overschrijving indien u wil overgaan tot aankoop en mag ons hiervan ook steeds via mail op de hoogte brengen.
 5. Na ontvangst van uw betaling, versturen wij de goederen zo snel als mogelijk.